Днес в 16:33 часа получихме по електронна поща така очаквания отговор във връзка с предложението на администрацията за повишаване на такса „Битови отпадъци“. За съжаление отговорът не хвърля достатъчна светлина върху аргументацията на предложението.

По първия въпрос в така получения отговор липсва най-същественото – количеството отпадък по видове закарно на регионалното депо в Габрово. Тази информация според нас трябва да стои в основата на прогнозирането на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване през следващата година и би била база за анализ на възможностите за оптимизация на тези разходи.

По четвъртия въпрос на практика имаме извадка от предложението, в която обаче не виждаме на база какви оферти и публично достъпни източници е посочена доста конкретната цена от 177 600 лева.

В отговор на петия ни въпрос липсва каквато и да е конкретна информация за броя и видовете налични на склад нови съдове за разделно събиране на отпадъци и броя и видовете съдове за разделно събиране на отпадъци, предоставени за позване на населението, които се нуждаят от подмяна. Няма информация и за покритието на територията на общината със съдове за разделно събиране на отпадъци. Няма отговор и какви и колко съдове за разделно събиране на отпадъци планира да закупи община Трявна през 2020 година.

От отговора на въпрос 6 разбираме само, че общината има положително становище от РИОСВ Велико Търново за изграждане на „Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“, което бе споделено на сесия още в рамките на предходния мандат и че общината има намерение да открие площадка за компостиране. Средства за изграждането и оборудването на тези площадки в план-сметката видимо не са заложени. От отговора също не става ясно дали в предложената план-сметка е предвиден ефекта от експлоатацията на тези две площадки и ако да, то защо разходите са разчетени на база общото количество отпадък, извозено през 2019-та година в депото в Габрово.

Посочен е обаче допълнителния разход, които е принудена да прави община Трявна защото не покрива целите си.

ТУК ще намерите пълния отговор на кмета на община Трявна.

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *