Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на  21.12.2021 г. 

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 21.12.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт и Постоянна комисия по  Здравеопазване и социални дейности на 21.12.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 21.12.2021 г.

 1. Определяне размера на такса за „Битови отпадъци“ за 2022 г.
  Писмо от Боян Грозев по предложението
 2. Одобряване бизнес-план на ВиК – Габрово от Асоциацията по ВиК
 3. Одобряване на договори с доставчици на заседание на Асоциацията по ВиК
  Допълнителни материали
 4. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие в Община Трявна 2021-2022
  Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие в Община Трявна 2021-2022
 5. Възмездно придобиване на недвижим имот – алея до Божковска поляна
 6. Продажба на недвижим имот – до хлебозавод в Плачковци
 7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.
  Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.
 8. Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението
 9. Отдаване под наем на помещение №10 Етнографски комплекс – Сдружение „Цветница“
 10. Приемане на Политика на Община Трявна за участие в общинските публични предприятия
  Проект на Политика на Община Трявна за участие в общинските публични предприятия
 11. Проектно предложение “Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“ – мярка 7.5 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
 12. Проектно предложение “Реконструкция на улици в град Трявна“ – „Захари Петров“ и „Цаньо Шишков“ – мярка 7.2 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
 13. Разрешаване изработване на ПУП водоснабдяване с. Кисийци
 14. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на  Застроителния  и регулационен план на гр. Плачковци
 15. Разрешение за изработване на ПУП с. Бижовци
 16. Промяна в разчета за капиталови разходи за 2021 г. за закупуване на два имота
 17. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Трявна – 01.10.2021 г.-15.12.2021 г.