Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 22.06.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 22.06.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 22.06.2021 г.

 1. Безвъзмездно ползване помещение в сграда ул. „Ангел Кънчев“ 89 – НД „Традиция“
 2. Отдаване под наем на помещение ул.”Ангел Кънчев” 7 и санитарна клетка
 3. Запис на заповед 176 172,00 лева – проект Улично
 4. Определяне на общински съветници за членове на комисия подпомагане спортни клубове
 5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план на въздушна кабелна линия с. Черновръх
 6. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план за частично изменение на застроителния и регулационен план на  с. Престой
 7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за трасета до ПИ 81058.259.21 по КК на з-ще Черновръх
 8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за трасета до ПИ 81058.259.22 по КК на з-ще Черновръх
 9. Безвъзмездно и безсрочно предоставяне от Областна администрация Габрово на Община Трявна помещения ул. „Златьо Ошански“
 10. Относно определяне  цена за продажба в пакет, чрез публично оповестен конкурс на недвижими имоти ул. „Ангел Кънчев“ до бензиностанция Петрол
 11. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г.  и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ул. „Иванка Горова“
 12. Промяна в структурата на общинска администрация във връзка със създаване на звено за управление на горските територии
 13. Предложение относно отмяна на Решение № 62 от 25.03.2021 г. ДБО
 14. Предложение относно отмяна на Решение № 65 от 25.03.2021 г. ДБО

Писмо 263/26.05.2021г. от Директора на НИНКН до Боян Грозев