Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 26.10.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 26.10.2021 г.

 1. Преобразуване на общинско жилище
 2. Попълване състава на Комисия по общинска собственост след напускане на Людмил Бучев
 3. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2020 година
  Разходи по параграфи
 4. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа
 5. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К“ Бизнес план на ВиК Габрово
  Решение на Общински съвет – Трявна №134/2021 г.
 6. Продажба на общински имот в гр. Трявна, ул. „П.Р.Славейков“ № 2, ет. 1
 7. Предаване на общинските горски територии за стопанисване на ДГС – Плачковци
 8. Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 г.
  Прогноза
  Приложение 8
  Приложение 1а
  Приложение 6а
  Приложение 6б
  Приложение 6в
  Приложение 6г – дълг
  Приложение 10а
  Приложение 8а
  Обяснителна записка
 9. Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината за периода 01.07.2021 г.-30.09.2021 г.
 10. Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна 2021-2028 г.
  Проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна 2021-2028 г.
 11. Покупка на недвижим имот – частна собственост, чрез закупуване от физическо лице
 12. Приемане на документация от „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна
 13. Предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ