Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 27.07.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 27.07.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 27.07.2021 г.

 1. Участие на Община Трявна като партньор на  Министерство на здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ на ОПРР 2014-2020
 2. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД
 3. Становище по Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД  Габрово за периода 2022-2026 г.
  Бизнес план на „ВиК“ ООД Габрово
 4. Упълномощаване на представителя на Община Трявна за заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К
 5. Предаване на управлението на общинските горски територии на ДГС Плачковци
  Решение 85/27.04.2021г. на Общински съвет – Трявна за създаване на горска структура
 6. Подаване на проектно предложение  „Трансфер и адаптация на иновативни практики от Норвегия за експониране и социализация на културното наследство и оформление на изложбени пространства“ по Програма „Kултурно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по финансовия механизъм на Eвропейското икономическо пространство 2014-2021г. към Министерството на културата
 7. Освобождаване на „ТЕРМОДИНАМИКА СПОРТ“ ООД за заплащане на наемни вноски басейн Трявна
 8. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, публична общинска собственост – Попангелова къща
 9. Възмездно придобиване на ПИ с идентификатор 73403.86.24 – Божковска поляна
 10. Разрешение за изработване на ПУП за поземлен имот  с идентификатор 02563.19.164 с. Бангейци
 11. Разрешение за изработване на ПУП за трасета до ПИ 73403.27.5 – Трявна
 12. Одобряване на ПУП – ПР и ПЗ  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци – квартали  20,  32, 33   и  34
 13. Одобряване на разходите за командировки на председателя на общинския съвет и кмета на общината за периода 01.04.2021 г.-30.06.2021 г.
 14. Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.