Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет и Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 23.03.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 23.03.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 23.03.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 23.03.2021 г.

 1. Предложение за промяна на решение за процедура по несъстоятелност на „Здравец“ ЕООД
 2. Годишен финансов отчет на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна за 2020 г.
 3. Предоставяне на общинските горски територии на ДГС -Плачковци
 4. Упълномощаване на представителя на Община Трявна да гласува в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К
 5. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 година
  Програма за реализация – туризъм
  Програма за реализация – мерки и дейности
  Приоритетни проекти
  Индикативна финансова таблица
  Индикатори за наблюдение и оценка
  Индикатори за резултат
  Индикатори за въздействие
 6. Приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година
 7. Дофинансиране на дейности по управление на отпадъците с възстановените средства от РИОСВ за внесените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.03.2020-31.12.2020 г.
  Писмо ЕО-ТР-108/28.01.2021 г.
 8. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2021 г.
 9. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна
 10. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна
  Действаща Наредба, включително размер на цените на услуги
  Проект за изменение на наредбата – Било-Става Анализ
 11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2021 г.  
 12. Запис на заповед по проект “Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“
 13. Кандидатстване с проект „Патронажна грижа + в община Трявна“
 14. Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в община Трявна
 15. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г, през 2020 г.
 16. Освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност
 17. Одобряване на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ в обхват  кв.  61а  и улица с осови точки  523-524-525-225а – Подпорна стена
 18. Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти
 19. Определяне на терен за проектиране и изграждане на Спортна зала – гр. Трявна
 20. Одобряване на схема за преместваеми обекти в ЦГЧ на гр. Трявна
  Проект
  КП № 33-00-156/06.07.2020 г.
 21. Подаване на проектно предложение „ Основен ремонт на ул. „Черновръх“ в гр. Трявна“ по Мярка 7.2. пред МИГ
  Обяснителна записка „Черновръх“- част пътна
  Количествено-стойностна сметка
 22. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното  управление през 2020 година
 23. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещ /пещ за керамика/ на Фондация  „Еко Флора 2018“
  Протокол за извършен ремонт обр.19
 24. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – папукчийска работилница
 25. Предоставяне на земя от общински поземлен фонд 1
 26. Предоставяне на земя от общински поземлен фонд 2