Покана за онлайн заседание на Общински съвет Трявна на 25.02.2021 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 24.02.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 24.02.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 24.02.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 24.02.2021 г.

 1. Приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна за 2020 г.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна за 2020 г.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на „Тревненска седмица” ЕООД гр. Трявна за 2020 г.
 4. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово
 5. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии
 6. Управление на общинските горски територии и Договор за възлагане на управление на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна
  Отчет на „Здравец“ ЕООД към 31 декември 2020 г.
  Отчет за добитата дървесина от общински горски територии през 2020 година
 7. Приемане на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение Програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г.
 8. Отчет за дейността на МКБППМН през 2020г.
 9. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна
 10. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Трявна за 2020 година и Приемане на Общинска програма за развитие на туризма, като част от Плана за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 година
 11. Определяне на имот, частна общинска собственост, който подлежи на задължително застраховане
 12. Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми
 13. Подаване на проектно предложениеТуристически информационен център: Трявна – минало и настояще“
 14. Подаване на проектно предложение „Интерактивен посетителски център за атракции“
 15. Подаване на проектно предложениеИнформационно-визуална система за ориентация към туристически обекти в община Трявна“
 16. Кандидатстване на Община Трявна пред “Уолтопия” АД с проект  за изграждане на съоръжение за активно забавление – Божковска поляна
  Писмо с предложение за кандидатстване по инициативата на „Уолтопия“
 17. Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност
 18. Разрешение за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, касаещо квартали 20, 32, 33, и 34
 19. Отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване