Покана за онлайн заседание на Общински съвет Трявна на 28.01.2021 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет и Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 27.01.2021г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 27.01.2021г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 27.01.2021 г.

 1. Приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца
 2. Свикване на Общо събрание на съдружниците на   „В И К“ ООД – гр. Габрово
 3. Приемане на Общински план за младежта за 2021 г.
 4. Промяна в състава на Местната комисия по Закона за установяване правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове
 5. Поставяне под закрила на общински гори в землище  Енчовци, чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“
  – Питане от ДБ-Трявна за предложение на WWF от 14 декември 2020 г.
 6. Прекратяване на договор за управление на „Здравец“ ЕООД
 7. Предложение относно регистриране на общинска фирма от Група общински съветници от общинския съвет: Людмил Бучев, Нели Цанева, Татяна Рачева, Златка Донева-Цанева, Стефан Петров
 8. Предложение относно управление на общинските горски територии
 9. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2021 г.
 10. Разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  81058.257.78 по кадастралната карта на с. Черновръх и разрешение за изработване на ПУП – ПЗ
  – Промяна ОУПО
 11. Определяне на  цена за продажба на Поземлен имот 480, по плана на град Плачковци,  община Трявна, ул. „Пролет“ №16 А
 12. Приемане на начална тръжна цена за продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ – 653, кв. 44 по регулационния план на гр. Плачковци, кв. Късовци, заедно с построената в имота сграда
 13. Дарение Пунговци, гробищен парк Плачковци
 14. Намаляване на таксата за разрешение за ползване на таксиметрови стоянки за паркиране на таксиметрови автомобили за 2021г.
 15. Участие на община Трявна като пълноправен член на „Национално сдружение – Народно щастие“ и партньорство реализиране на Национална програма за малки местни инициативи
 16. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2020г. – 31.12.2020 г.
 17. Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.
 18. Приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада
  – Регистър пасища
 19. Упълномощаване Кмета на Община Трявна да дава предварително съгласие и да провежда процедурите за учредяване право на прокарване
 20. Отказ за частично изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, село Големи Станчовци, землище Черновръх
 21. Съгласуване процедура по  възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания
 22. Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна
 23. Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци
 24. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово