Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 24.09.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 23.09.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове на 23.09.2020 г.

  1. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2019 г.   
  2. Предложение относно приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г.
  3. Предложение относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинска транспортна схема на община Трявна
  4. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота сграда – ул. „Кисийска мера“
  5. Предложение относно приемане на изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна