Покана за онлайн заседание на Общински съвет Трявна на 22.12.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 21.12.2020 г.

Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 21.12.2020 г.

 1. Определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2021 година
 2. Даване на съгласие за продажба на акции от Вик Габрово
 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна
 4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.
 5. Включване на инфраструктурни обекти за финансиране със средства от трансфери от централния бюджет за извършване на текущи ремонти за 2020 година
 6. Изработване на ПУП – план за регулация  и план за застрояване подпорни стени парк „Етнографски комплекс“  кв.  61а
 7. Кандидатстване на Община Трявна за предоставяне на „топъл обяд“ като местна дейност по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от C0VID-19″
 8. Кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане за проект“  Спортна площадка за фитнес уреди на открито“
 9. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост
 10. Откриване на производство по несъстоятелност на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна
 11. Предложения на администрацията за управление на общинските горски територии
 12. Намаляване на наемни вноски за паркинг до сградата на Община Трявна, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България
 13. Намаляване на наемни вноски за  Обект № 9 в Етнографски комплекс, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България
 14. Относно освобождаване от наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването
 15. Предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ
 16. Предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ
 17. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.10.2020-17.12.2020 г.