Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на  23.11.2021 г. 

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 23.11.2021 г.

 1. Становище по Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД  Габрово за периода 2022-2026 г.
  Бизнес план на „ВиК“ ООД Габрово – нов
  Бизнес план на „ВиК“ ООД Габрово – коригиран
  Предложение инвестиции
  Предложение цени
  Предложение цени Юли 2021
  Становище на ОА по проекта за Бизнес план на ВиК
 2. Кандидатстване Красива БългарияИзграждане на вертикална платформа за осигуряване на достъпна среда за сградата на СУ „П.Р. Славейков“ 
 3. Дофинансиране  на ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци
 4. Одобряване на извършените промени по  плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2021 г.
 5. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60 и чл.64 – за плащане по договор за Сепарация
 6. Съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници
 7. Допълване списък на имоти – публична общинска собственост
 8. Освобождаване от заплащане на наемни вноскистол в СУ и стол в ОУ
 9. Безвъзмездно право на ползване, помещение № 10 в Етнографски комплекс, на Сдружение „Цветница“
 10. Възмездно придобиване право на собственост имот – Спортна зала
 11. Предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 12. Дофинансиране  на ОУ „Пенчо Н. Райков“ гр. Трявна
 13. Съгласие да се ползват общински имоти за проект на Фондация „Национален център за борба с бедстивя и аварии“ за опазване местообитанията на застрашени видове пред МИГ „Дряново – Трявна – В сърцето на Балкана“