Покана за присъствено заседание на Общински съвет Трявна на 18.02.2021 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет, Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт и Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 17.02.2021г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология и Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 17.02.2021г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 17.02.2021 г.

  1. Предложение за утвърждаване Проекта за бюджет на Община Трявна за 2021 година

Предложение на ДБ – Трявна по Капиталови разходи за 2021 година

Предложение от Маргарита Симеонова за дейности през 2021 година