Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 30.07.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие на 29.07.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 29.07.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 29.07.2020 г.

 1. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“
 2. Предложение относно изменение на Наредбата за местните данъци  на територията на община Трявна
 3. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет – Трявна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие” за проект „Спортна площадка за фитнес уреди на открито”
 5. Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.06.2020 г.
 6. Предложение относно увеличаване бюджета на Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване, поддръжка на територии за обществено ползване
 7. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г.
 8. Предложение относно освобождаване от наемни вноски павилион
 9. Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно ползване на помещение №1 в Етнографски комплекс
 10. Предложение обособяване на път – Кисийска мера
 11. Предложение относно монтиране на електропастир по границите на Поземлен имот с проектен идентификатор 81058.383.16
 12. Предложение относно одобряване на ПУП за „Водоснабдяване поземлени имоти в местностите „Данова поляна“ и „Вареницата“, землище Трявна и землище Черновръх
 13. Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 02563.526.1
 14. Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба имот и сграда в гр. Плачковци, кв. Късовци
 15. Предложение относно продажба на употребявани строителни материали – гранитни и каменни павета
 16. Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.