Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 29.10.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 28.10.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове на 28.10.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 28.10.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 28.10.2020 г.

 1. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост
 2. Намаляване капитала на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна.Приемане на учредителен акт с отразените промени в него.
 3. Учредяване безвъзмездно право на ползване на  МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна върху част от сграда – здравно заведение
 4. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост – Народно Читалище „Отец Паисий-2020 г.“  с.Енчовци
  СНИМКИ
 5. Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за проект „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“
 6. Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ – улици „Украйна“ и „Лясков дял“
 7. Даване на съгласие Община Трявна да кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2021 г. с обект: „Преустройство на сектор за водолечение към отделение по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ  „Д-р Т. Витанов»
 8. Приемане на цена за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 156/556 идеални части от УПИ V-849  от кв. 62 по плана на гр. Плачковци, кв. Стоевци
 9. Продажба на имот, частна общинска собственост, на собствениците на построената в имота сграда – гр. Плачковци
 10. Отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване  ливади  от общинския  поземлен  фонд
 11. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г. и отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване  ниви  от общинския  поземлен  фонд
 12. Подаване на проектно предложение „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ по Процедура BG06RDNP001-19.455 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2
 13. Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трявна
 14. Одобряване на извършените  промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2020 г.
 15. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Трявна за периода 01.07.2020-30.09.2020 г.
 16. Одобряване на доклад за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г.
  ДОКЛАД
 17. Одобряване  на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на застроителния и регулационен план на  гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134,  кв. 134б  и улица с о.т. 716-714-713-712-724-725-726
 18. Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна в обхват – квартали  2,  5  и  6
 19. Учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи заедно със сервитута в границите на имот, публична общинска собственост – второстепенна улица с. Престой
 20. Разрешение изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна за имоти с идентификатори 73403.48.14 и 73403.48.3
 21. Разрешение изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна за имот с идентификатор 04025.19.19
 22. Подаване на проектно предложение „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“ по Процедура BG05M9OP001-2.105 – „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“
 23. Включване на Доброволно формирование „Трявна“ в структурата на Националната асоциация на доброволците в Република България