Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на  28.09.2021 г. 

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 28.09.2021 г.

 1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2020 година
  – Протокол от представяне на отчета
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини
 3. Отмяна на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни
 4. Определяне цена за прехвърляне в собственост на имот ул. „Иванка Горова“ №2
 5. Продажба на недвижим имот Урегулиран поземлен  имот ХХХVІ-1334, кв. 34, отреден за комплексно обществено обслужване, гр. Плачковци
 6. Промяна от публична в частна общинска собственост на Урегулиран поземлен имот ХІІІ – за озеленяване, кв. 19, по плана на гр. Плачковци с цел продажба на 1/2 части
 7. Подаване на проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна “ по Норвежка програма
  Доклад от Енергийно обследване сграда Община Трявна
  – Доклад от Енергийно обследване сграда Община Трявна 29 септември 2021.
 8. Отдаване под наем на земеделска земя, с начин на трайно ползване овощна градина, от общинския поземлен фонд, на Христо Христов
 9. Допълване на Годишен план за паша на мерите, пасищата и ливадите от Общински поземлен  фонд
 10. Освобождаване на съветника Людмил Бучев от членство в Постоянна комисия по общинска собственост (ПКОСОПДДОУ) и Постоянна комисия по Архитектура и екология (ПКАУТБЕ) по негово желание
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 11. Кандидатстване пред ПУДООС за водоснабдяване на Черновръх през Данова поляна и Вареницата
 12. Одобрение на единствения кандидат за управител на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“
 13. Промяна Капиталови разходи – намаляване на средства за проектиране на спортна зала за да се осигурят средства за пожароизвестяване на салона на НЧ „Пенчо Славейков – 1871“
 14. Споразумение със МЗ по проект „Мерки за справяне с пандемията“ за МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“