Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 18.05.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 18.05.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 18.05.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 18.05.2021 г.

 1. Възлагане заличаване на управителя на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна
 2. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, лекарски кабинет
 3. Отдаване под наем на  имот  с идентификатор 61323.50.71  в землището на с.РадевциДИМАС
 4. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост-училищен стол в СУ „П.Р.Славейков” гр.Трявна
 5. Отдаване под наем на помещение №4 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Сдружение „ Цветница“
 6. Приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община Трявна
 7. Освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност – „Канарата“ ООД
 8. Осъществяване на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в община Трявна от началото на 2021-2022 учебна година
 9. Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост
 10. Участие на Община Трявна като партньор на  Министерство на здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ на ОПРР 2014-2020
 11. Подаване на проектно предложение „Културното наследство на Трявна в дигитална среда“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ към Министерството на културата
 12. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
 13. Безвъзмездно предоставяне от Областна администрация на Община Трявна на имот за Избирателна секция №7
 14. Повторно разглеждане на предложението за продажба на част от двора на ДГ „Калина“ Трявна
  „Разширени мотиви“, препратени от мейл на Еленка Стефанова