Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 27.08.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 26.08.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по култура, образование, младежки дейности и спорт на 26.08.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 26.08.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове на 26.08.2020 г.

 1. Предложение относно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 
 2. Предложение относно приемане на изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
 3. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2020 г.
 4. Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
 5. Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи на общината за 2020 – строителен надзор фитнес площадка
 6. Предложение относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по проект „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“
 7. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0095-C01
 8. Предложение относно отмяна на Решение № 161/30.07.2020 г. на Общински съвет – Трявна
 9. Продажба на общинско жилище в гр.Плачковци, ул.“Бедек“ № 2, ет.2
 10. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г. във връзка със закупуване на хидромасажна вана за ЦСРИ
 11. Предложение относно промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост и сключване на предварителен и окончателен договор
  – Кореспонденция между кмета на Община Трявна и директора на ДГ „Калина“ в хронологичен ред
 12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост – Стоевци
 13. Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване
 14. Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с явно наддаване
 15. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков”
 16. Предложение относно разрешаване за формиране на подготвителна група и паралелки в СУ „Петко Р. Славейков”
 17. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски”
 18. Предложение относно изменение  на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация