Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на  24.08.2021 г. 

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 24.08.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 24.08.2021 г.

 1. Управление на общинските горски територии
 2. Одобряване на разходите за командировки на председателя на общинския съвет и кмета на общината за периода 01.04.2021 г.-30.06.2021 г.
 3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
 4. Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Трявна в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
 5. Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Трявна
  – Анализ на съществени изменения предложение спрямо действаща наредба
 6. Разрешаване формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски” – гр. Плачковци
 7. Разрешаване формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков” – гр. Трявна
 8. Разрешаване формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков” – гр. Трявна
 9. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2021 г.
 10. Покупка на имоти „Черничките“ – начална цена 125 295 лева
 11. Промяна капиталови разходи – строителен и авторски надзор на проект „Канализационен колектор в гр. Трявна“
  схема колектор
 12. Промяна капиталови разходи – Проектиране и авторски надзор за обект „Реконструкция трети етаж от МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ – проект COVID
 13. Поемане на краткосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ – до 1 086 353 лева за проект „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна
  Актуализация на предложението
 14. Освобождаване на съветника Людмил Бучев от членство в Постоянна комисия по общинска собственост (ПКОСОПДДОУ) и Постоянна комисия по Архитектура и екология (ПКАУТБЕ) по негово желание

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ:
 15. Еднократна финансова помощ от общинския бюджет за лечение на дете