Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 26.11.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 24.11.2020 г.

 1. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост
 2. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Трявна за периода 01.07.2020-30.09.2020 г.
 3. Актуализиране бюджета на ОУ „ Проф.П.Н. Райков“ гр. Трявна
 4. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот, помещение №5 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 на Фондация „Еко Флора 2018“
 5. Разрешение за изработване на ПУП, ПЗ и трасета на довеждащите инженерни мрежи за поземлен имот с идентификатор 04025.48.20 поККиКР на е. Бижовци, общ. Трявна
 6. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост – лекарски кабинет Поликлиника
 7. Отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на Музей „Славейково школо” в гр. Трявна
 8. Намаляване на наемни вноски за Обект №11 – заведение за хранене с полезна площ 152.00 кв.м. в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6
 9. Намаляване на наемни вноски за част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КК и КР на гр., с площ 980.00кв.м,- паркинг
 10. Актуализиране списъка за общински жилища
 11. Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост – помещение №12 в обект с идентификатор №73403.501.465.1.5 – ул. „Ангел Кънчев” №89, гр.Трявна
 12. Определяне на цена за продажба на 1/2, 4/12, 1/12, 1/12 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 73403.501.2401, по КККР на гр. Трявна, община Трявна, ул. „Кисийска мера“ №12
 13. Използване на средства от реализирани икономии от целеви трансфер за финансиране на инфраструктурни обекти на територията на община Трявна
  Допълнителна докладна записка по точка 13 внесена на 25 ноември