Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет и Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 26.04.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 26.04.2021 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 26.04.2021 г.

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.01.2021-31.03.2021 г.
 2. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2020 година
 3. Промяна на част от Правилата за присъждане и връчване на Славейкова награда
 4. Покана с вх. № 3100-208/23.02.2021 г. от проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова
  предложение от кмета на Община Трявна за продажба на въпросния имот, разгледано на 28 май 2020 г.
  предложение от кмета на Община Трявна за определяне начална цена на въпросния имот, разгледано на 30 юли 2020 г.
 5. Предложение относно управление на общинските горски територии
 6. Разрешение за изработване на ПУП с. Черновръх, местността „Вареницата“  “за производствена дейност“
 7. Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в имот с идентификатор  81058.257.78  местност  „Данова поляна“,  землище Черновръх
 8. Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна  в имоти с идентификатори 73403.48.14  и 73403.48.3, местност  „Санаториум“
 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имот с идентификатор 81058.259.21 с.Черновръх „за производствена дейност – винарна”
 10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за имот  с идентификатор 81058.259.22 с. Черновръх „за производствена дейност – винарна”
 11. Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2021 г.
 12. Продажба в пакет, чрез публично оповестен конкурс на два имота – парцел до бензиностанция „Петрол“
 13. Продажба на недвижим имот в кв. 34, отреден за спортен комплекс, находящ се в гр. Плачковци
 14. Издаване на запис на заповед по проект „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“
 15. Издаване на запис на заповед по проект „Ремонт и изграждане на спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв.23 по плана на гр. Трявна“
 16. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
 17. Издаване на запис на заповед по мярка 19.4 за МИГ „Дряново – Трявна – В сърцето на Балкана“
 18. Подаване на проектно предложение за закупуване на котел за сградата на ДГ „Калина“
  Уведомително писмо и отговор
 19. Промяна на Наредбата за местните такси и цени на услуги – контейнеровоз
  Финансова обосновка
 20. Промяна от публична в частна общинска собственост на част от имот улица „Иванка Горова“
 21. Корекция на мотиви по Решение №65 от 25 март 2021г. за Схема за преместваеми обекти
 22. Промяна от публична в частна общинска собственост на част от имот ДГ „Калина“, допълване на програмата за управление и разпореждане и предварителен договор за продажба