Току що получихме отговора на Общинска администрация на поставените въпроси по представения проект на план-сметка за такса „Битови отпадъци“ за 2022 година.

За предложенията ни:

От отговора става ясно, че нашите предложения се струват на администрацията не амбициозни, а по-скоро нереалистични. Интересно е, че в отговорът се посочва, че „Сепарацията се залага на тон отпадък на „ вход“… Реално не може да се предвиди това количество.“ И все пак администрацията е заложила стойност, по техните думи, завишена с 10 тона на месец или близо 10 000 лева. Явно администрацията отново отказва да си постави цел да намали количествата отпадък, които генерира Община Трявна, а без това няма как да свием разходите.

За мерките на администрацията за намаляване на отпадъка през 2021 г.:

Ето и кратка информация за равносметката от мерките на администрацията за намаляване на отпадъка:

  • по договора с Еко Партнърс България – 5,02 тона разделно събран отпадък;
  • споразумение с „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 60,14 тона дървесни отпадъци;
  • споразумение с „ХЕДУЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД – 9,15 тона отпадъчни облекла;
    ИЛИ ОБЩО – 74,31 тона

За сравнение общо постъпил на вход отпадък в Регионалното депо – 3581,24 тона;

За отчисленията:

Тревога буди удебеленото изречение в края на Заповедта на РИОСВ относно намаляване размера на отчисленията за отчетната 2022 г., а именно:

…в случай, че Общината не изпълни целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО, заплаща пълния размер на дължимите отчисления за отчетната година заедно е 10 % лихва върху сумата на годишна база

В отговора на администрацията оптимистично се заявява, че договорът със сепариращата фирма гарантира постигането на целите по чл. 31, ал.1, т.1 от ЗУО, защото регламентира минимално 30% отсортирани и предадени за оползотворяване отпадъци от постъпващите на вход в регионалното депо.

Законът точно в тази точка обаче регламентира подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни
материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци
от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци. Ако приемем, че оставащите 20% ще бъдат поети от другите мерки приложени от Община Трявна (през 2021 г.74,31 тона спрямо 3581,24 на регионалното депо), пак остава риска Община Габрово да не успее да покрие своите цели.

За контейнерите за разделно събиране на отпадъци:

Получихме наистина подробна информация за съдовете за разделно събиране на отпадъци налични в склада на общината, използвани от хората и бизнеса и бракуваните съдове. Все още няма анализ какво е покритието на населението и бизнеса с такива конетйнери, т. е. каква част от хората и фирмите биха могли при правилна информация от Общината да изхвърлят разделно отпадъка си.

Отговор на кмета на Община Трявна по поставените въпроси

Справка за РСО от опаковки от контейнери, разположени на територията на Община Трявна за 2021 година

Справка за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г.

Заповед № РД-608/02.12.2021г. на РИОСВ – Велико Търново

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *