Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 25 април 2023 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 25 април 2023 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие 25 април 2023 г.

 1. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2022 г.
 2. Удостояване на Проф. д-р протойерей Людмил Мартинов Малев с почетен знак „За заслуги към Трявна“
 3. Отдаване под наем на паркинг до Община Трявна
 4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 година – продажба на сграда Руевци
 5. Разрешение за изработване на ПУП промяна предназначението на земеделска земя „за жилищно строителство“ Павлов лък
 6. Приемане на разчети за бюджетни приходи и разходи на Община Трявна за 2023 г.
 7. Промяна в техническите характеристики на обект от Капиталовата програма – фотоволтаици болница и поликлиника от 150 kW на 60 kW
 8. Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Трявна
  – Сега действащ механизъм
 9. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Трявна 2023-2024 г. и годишен план за 2023 г.
 10. Отчет да дейността на МКБППМН през 2022 г.
 11. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за  периода 03.01.2023 г.-31.03.2023 г.