23.04, 13:30 – Заседание на Постоянна комисия по земеделие, гори и екология

23.04, 13:45 – Заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

23.04, 14:00 – Заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет

23.04, 14:20 – Заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

23.04, 15:00 – Съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и дружества с общинско участие

 1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 година на МЦ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД
  ГФО, СФУК и приложения за МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД
 2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 година на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД
  ГФО, СФУК и приложения за МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД
 3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 година на „Тревненска седмица“ ЕООД
  ГФО и приложения за „Тревненска седмица“ ЕООД
 4. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности през 2023 г.
  Доклади за осъществените читалищни дейности през 2023 г.
 5. Промяна в състава на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Трявна
 6. Приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 година
  Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година
 7. Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2024 г.
  Справка промени бюджет към 31.03.2024 г.
 8. Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2021г. – 2028г.
  Програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2021г. – 2028г.
  Мотиви към Програмата
 9. Запис на заповед за МИГ Дряново-Трявна по мярка 19.4„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ – 25 280,51 лв.
  Писмо до МИГ от Управляващия орган
 10. Предоставяне безвъзмездно на пристройка с полезна площ 36.83 кв.м. на Фонд „13 века България“
  Писмо от НДФ „13 века България“
 11. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2024 г.
  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2024 г.
 12. Определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци – от 2080 на 2300 лв. считано от 1 януари 2024 г.
 13. Приемане на Наредба за определяне реда и условията за управление и разпореждане с жилища, собственост на Община Трявна, реда за установяване на жилищни нужди и условията за настаняване с общински жилища
  Проект на Наредба
  Мотиви към Наредбата
 14. Одобряване на разходите за командировки на Кмета и на Председателя на Общински съвет
 15. Определяне на комисия за избор на съдебни заседатели с мандат 2024-2028 г. за Районен съд – Трявна
 16. Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД гр. Габрово