Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 28.05.2020 г. от 13:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие на 27.05.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 27.05.2020

Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 27.05.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 27.05.2020 г.

 1. Предложение относно приемане годишния финансов отчет на „МБАЛ Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД
 2. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на „МБАЛ д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово
 3. Предложение относно приемане годишния финансов отчет на „МЦ Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД
  Анализ на дейността на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД през първото тримесечие на 2020 г.
 4. Предложение относно приемане годишния финансов отчет на „Тревненска седмица“ ЕООД
 5. Предложение относно приемане годишния финансов отчет на „Здравец“ ЕООД
  Анализ на дейността на „Здравец“ ЕООД през първото тримесечие на 2020 г.
 6. Предложение относно управление на общинските горски територии
 7. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – гр. Габрово
 8. Предложение относно кандидатстване с проект „Канализационен колектор в гр. Трявна“ пред ПУДООС
 9. Предложение относно допълнение на Наредбата за местните данъци и цени на услуги
 10. Предложение относно искане за погасяване на задължения във връзка с неизпълнени цели по Закона за управление на отпадъците
 11. Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31 март
 12. Предложение относно подмяна на обект в кметство Плачковци
 13. Предложение относно промяна разчета на капиталовите разходи за 2020 година
 14. Предложение относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Трявна
 15. Предложение относно приемане на план за социалните услуги за 2021 г.
  План за социалните услуги в община Трявна за 2021 г.
 16. Предложение относно приемане на приложение за електронно присъствено и неприсъствено гласуване в Общински съвет Трявна
 17. Предложение относно частично освобождаване от наеми на наемателите на ателиета за занаяти
  Предложение на „Демократична България“ за наемите на общински имоти
 18. Предложение относно наемни вноски на обект „Калинчева къща“ във връзка с обявеното извънредно  положение
 19. Предложение относно отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда за 2019 г.
 20. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост
 21. Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет Трявна и неговите комисии в периода 01.07.2019г.-31.12.2020г.
 22. Предложение относно разрешение за изготвяне на ПУП и ПЗ в кв. 134
 23. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП Бижовци
 24. Предложение относно прекратяване на процедура за отдаване под наем на офиси ТНС
 25. Предложение относно приемане на цена за учредяване на право на пристрояване, ул. „Стоянков дол“
 26. Предложение относно отдаване под наем на имот в местността „Бърденски баир“
 27. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 година и отдаване под наем  на земеделски  земи
 28. Предложение относно продажба на имот в кв. „Късовци“
 29. Предложение относно продажба на имот с идентификатор 02563.526.1
 30. Предложение относно продажба на метална конструкция на ул. „Украйна“