Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 03.04.2020 г. от 14:00 часа

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 02.04.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 02.04.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности на 02.04.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие на 02.04.2020 г.

1. Предложение относно одобряване на структура на Общинска администрация –Трявна.

2. Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г.

3. Предложение относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г., през 2019 г.

4. Предложение относно актуализация на Тарифа за определяне размера на таксите за услугите, предоставяни от ОСПБОПТОП – гр. Трявна.

5. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.

6. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Трявна за 2019 г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2020 г.

7. Предложение относно годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2020 г.

8. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2020 г.

9. Предложение относно определяне състава на Обществен съвет за социално подпомагане

10.  Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване нива от общинския поземлен фонд на Веселин Колев.