Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 11.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 10.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 10.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 10.02.2020 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие на 10.02.2020 г.

 1. Предложение относно програма за управление на Община Трявна за периода 2019-2023 г.
 2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна
 3. Предложение относно откриване на производство по несъстоятелност на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна
 4. Предложение относно прекратяване на процедурата по избор на управител въз основа на конкурс на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна
 5. Предложение относно управление на общинските горски територии
 6. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К
 7. Предложение относно избиране на съдебни заседатели за Районен съд – Трявна
 8. Предложение относно актуализация и допълване на Тарифата за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв. м полезна площ
 9. Предложение относно определяне на имоти,частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
 10. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост./паркинг/
 11. Предложение относно отчет за дейността на МКБППМН през 2019 г.

Допълнителна информация за „Здравец“ ЕООД получена на самата сесия