Покана за заседание на Общински съвет Трявна на 10.01.2020 г. ТУК

1. Предложение за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Трявна за периода 2020-2023 година ТУК

2. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. ТУК

3. Предложение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Трявна 2019-2024 г. ТУК

4. Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост ТУК

5. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3 от 26.01.2009 г. на Общински съвет – Трявна ТУК

6. Предложение относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна ТУК

7. Предложение относно промяна на представителя на Община Трявна в Колективния върховен орган на Сдружение „Местна инициативна група „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ ТУК

8. Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост – лекарски кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по КККР на гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1 (бивша поликлиника) ТУК

9. Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ ТУК

10. Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ ТУК

11. Предложение относно освобождаване от членство в ОФК „Балкан“ – гр. Плачковци ТУК

12. Предложение относно промяна в устава на ОФК „Балкан“ – гр. Плачковци ТУК

13. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово ТУК

14. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – гр. Габрово ТУК

15. Предложение относно определяне на представител и заместник-представител на Община Трявна в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“ ТУК

16. Предложение относно определяне на делегат и заместник-делегат на Община Трявна в Общото събрание на сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ (АОСТКИН) ТУК