Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет, Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт, Постоянна комисия по по здравеопазване, социални дейности и Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 4 април 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие, Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие и Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 4 април 2022 г.

 1. Предложение относно продължителност на работното време на Председателя – Людмил Бучев
 2. Утвърждаване проекта на Бюджет на Община Трявна за 2022 година
  Приложения 1
  Приложения 2
  Искане за допълнителни материали от Боян Грозев
  Отговор от кмета
  Схема Етаж 2
  Схема Етаж 3