Покана за заседание на Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности на 29 август 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по Образование, култура, младежки дейности и спорт на 29 август 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 29 август 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие  на 29 август 2022 г.

 1. Разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков” – гр. Трявна през учебната 2022/2023 г.
 2. Разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков” – гр. Трявна през учебната 2022/2023 г.
 3. Разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски” – гр. Плачковци през учебната 2022/2023 г.
 4. Разрешение за изработване на ПУП за ПИ с идентификатор 58284.67.17 по КК и КР на с.Престой за изграждане на селскостопанска сграда
 5. Безвъзмездно ползване помещение Поликлиника на ОДБХ
 6. Кандидатстване по мярка 7.2 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“
 7. Определяне на комисия за избор на място за паметник на В. Левски
  Предложение от Групата на ДБО за попълване състава на комисията
 8. Определяне на комисия, която да предложи наименования на Етнокомплекса и площада на гарата
 9. Приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг на метална конструкция
  Оценка на металната конструкция
 10. Прекратяване на конкурс за избор на управител на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД
 11. Откриване на нов конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД
 12. Актуализиране на бюджета на Община Трявна за 2022 г. – Капиталови разходи
 13. Вдигане заплатата на кмета на Трявна
 14. Вдигане заплатата на кмета на Плачковци