Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 29.3.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 29.3.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 29.3.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на на 29.3.2022 г.

 1. Становище на Общински съвет – Трявна относно Бизнес план на ВиК – Габрово за 2022-2026 г.
  Бизнес план – нова версия
 2. Упълномощаване на представителя на Община Трявна за заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К
 3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
  Проект на програма за закрила на детето за 2022 г.
  Становище на кмета по предложената програма
 4. Удостояване на Емилиян Гебрев със званието „Почетен гражданин на Трявна”
 5. Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2022 г.
 6. Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Трявна и одобряване  на отчет за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма
  Доклад ПИРО
  Отчет Общинска програма за развитие на туризма
  Протокол Консултативен съвет по туризъм
 7. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.
  Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.
 8. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – ул. „Кавалджийска
 9. Продажба на имот – частна общинска собственост – ул. „Кисийска мера
 10. Продажба на имот – частна общинска собственост – с. Бижовци
 11. Одобряване на ПУП и трасировъчен план за трасета на кабелна линияи на довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Кисийците, общ. Трявна
 12. Частично изменение на  Застроителния  и регулационен план на гр. Плачковци
 13. Отдаване под наем на помещение №6 ателие в СМРЗИ
 14. Отдаване под наем на  имот  с идентификатор 10344.102.27.1  в землището на с.Веленци
 15. Определяне броя и местонахождението на таксиметровите стоянки на територията на общината
 16. Изменение в състава на Наблюдателна комисия  към Общински съвет – Трявна