Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие 29 май 2023 г.

 1. Свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово
 2. Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД,  гр. Габрово
 3. Определяне на комисия за избор на съдебни заседатели с мандат 2024-2028 г. за Окръжен съд – Габрово и за Районен съд – Трявна
 4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 год.  и сключване на предварителен и окончателен договор за продажба на ПИ с идентификатор 73403.501.1198, ул. „Асеневци“ 5
 5. Отдаване  под наем на помещение – ателие в сградата на Музей „Славейково школо”
 6. Продажба на поземлен имот с идентификатор 73403.501.840 ул. „Капитан Райчо“
 7. Предоставяне на земя от общински поземлен фонд
 8. Начална тръжна цена за продажба на Сграда 63210.552.3.1 в село Руевци
 9. Безлихвен заем за финансиране на разходи за окончателно плащане за проект „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“
 10. Безлихвен заем за финансиране на разходи за окончателно плащане за проект „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“
 11. Краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД – аванс за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“