Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 28 юни 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие  на 28 юни 2022 г.

 1. Свикване на Общо събрание на ВиК ООД Габрово на 05.07.2022 г.
 2. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии
  Годишен план предложен от „ДГС Плачковци“
 3. Промяна от публична в частна общинска собственост на парцел ІХ-2293 – за озеленяване, кв. 64, ул. „Стара планина“ 31
 4. Безлихвен заем от централния бюджет за окончателно плащане проект площадки „Лясков дял“ 1 и ДГ „Светлина“
 5. Безлихвен заем от централния бюджет за окончателно плащане проект читалища
 6. Отдаване под наем на помещение – лекарски кабинет по дентална медицина
 7. Отдаване под наем на помещение /занаятчийска работилница/ до Гърбавия мост
 8. Отдаване под наем на помещение до Калинчева къща
 9. Безвъзмездно право на ползване на част от сграда  Народно читалище „Капитан Дядо Никола – 1927”
 10. Удължаване на проект „Патронажна грижа + в община Трявна“
 11. Отдаване под наем на помещение №4 в Етнографски комплекс на Сдружение „Цветница“
 12. Частично изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, землище Черновръх, община Трявна, засягащо поземлени имоти с идентификатори 81058.259.17, 81058.259.18, 81058.259.23 и 81058.259.24, находящи се в местността „Церито“
 13. Заем от фонд „ФЛАГ“ за проект „Рехабилитация и модернизация…“ улично осветление в Трявна и Плачковци
 14. Промяна наименование позиция Капиталова програма – проектиране Спортен център – Плачковци