1. Съгласуване и започване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници
 2. Промени в разчета за капиталови разходи – замяна на врата с климатик за ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“
 3. Отдаване под наем на помещения – лекарски кабинети поликлиника
 4. Предоставяне на помещение на шахматен клуб „Трявна-2001“ в Етнографски комплекс
 5. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд
 6. Определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна – 2792 лева
 7. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет Трявна – 80% от заплатата на кмета
 8. Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет Трявна – 70% от средната заплата в администрацията
 9. Определяне на представители в общински съвет за намаляване на риска от бедствия
 10. Определяне на представител в областния съвет за развитие
 11. Определяне на делегат на Общински съвет Трявна в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
 12. Присъединяване към Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ)
 13. Определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД
 14. Определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, Габрово
 15. Определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на „Трявна-2000“ АД
 16. Определяне на представител на Община Трявна в общото събрание на акционерите на „Централ газ“ АД
 17. Упълномощаване на представител на община Трявна в Организацията за управление на Старопланински туристически район – кмета на общината
 18. Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор 81058.313.105, местност „Грамадките“ – земеделска земя за фотоволтаична централа

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 1. Вътрешен заем СЕС за окончателно плащане Covid отделение МБАЛ