Покана за заседание на Постоянна комисия по Образование, култура, младежки дейности и спорт на 28 ноември 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 28 ноември 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 28 ноември 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 28 ноември 2022 г.

 1. Удостояване на арх. Емилия Попова със званието „Почетен гражданин на Трявна“
 2. Актуализация на бюджета на Община Трявна – разходи за осветление и средства ОУ „Проф. Пенчо Райков“ и ОУ „Васил Левски“
 3. Промяна в разчета за капиталови разходи – покупка на 2 радара – 15 000 лева
 4. Промяна в разчета за капиталови разходи – Замяна инженеринг на ски влек с въжен парк – 45 000 лева
  Ново местоположение въжен парк
 5. Промяна в разчета за капиталови разходи – софтуер за ЦСРИ – 864 лева
 6. Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна – увеличение данък недвижими имоти и данък придобиване на имущество
  Справка Обществено обсъждане изменение
  Примерни промени жилищни и нежилищни имоти
 7. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна – изменение срок и ред за облекчение ТБО за незастроени имоти и такива, които не се ползват през цялата година
  Справка Обществено обсъждане
 8. Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна – цени на билети за музеи (СМРЗИ)
 9. Приемане на списък на спортни обекти в Община Трявна
 10. Кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет – разплащане по проект котел на пелети в ДГ „Калина“
 11. Приемане на начална тръжна цена за продажба на имот ХХХХ-1334, кв. 34, гр. Плачковци
 12. Продажба на недвижим имот ХIХ-1418, кв. 19, гр. Плачковци
 13. Разрешение за изработване на проект за изменение на  Общия устройствен план на Община Трявнажилищно строителство Черновръх
 14. Одобряване на ПУП – план за улична регулация на улица, гр. Плачковци
 15. Предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ
 16. Предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ
 17. Отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, за изграждане на автоматични пощенски станции
 18. Констатиране на недостиг на вода и липса на резервни водоизточници за водоснабдяване на урбанизирани територии, находящи се в местностите „Данова поляна“ и „Вареницата“