28.05, 13:30 – Заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

28.05, 13:40 – Заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет

28.05, 14:00 – Заседание на Постоянна комисия по земеделие, гори и екология

28.05, 14:20 – Заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията  и благоустрояване

28.05, 14:30 – Съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и дружества с общинско участие

 1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна – фотоволтаици Престой
  Обяснителна записка и схема
 2. Отдаване под наем на детски кът в Етнографски комплекс за Фитнес
  Заявление
 3. Отдаване под наем на помещение – Керамична работилница
  Заявление
 4. Изменение Решение № 122 от 16.10.2014 год., продажба на имот в с. Фъревци
  Заявление
 5. Разрешение за изработване на ПУП – фотоволтаици Черновръх
  Задание
 6. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии
  Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии
 7. Одобряване на цена за сключване на окончателен договор продажба на имот – гр. Трявна, ул. „Асеневци“5
 8. Приемане на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии на Община Трявна
  Проект на Наредба
  Мотиви
  Протокол за публикуване
  Резултат от обсъждане
  Оценка на въздейстивето – липсва
 9. Промяна в разчета за капиталови разходи за 2024г.
  Докладна записка
 10. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД
 11. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК
  Допълнителни материали
 12. Предоставяне на помещение за мамограф на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“
  Заявление и съгласие