Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет, Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт Постоянна комисия по по здравеопазване, социални дейности на 28 март 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие 28 март 2023 г.

 1. Промяна в Капиталовите разходи за 2023 г.
 2. Приемане на нова Наредба за за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Трявна
 3. Приемане на Годишен доклад и Отчет за изпълнението на ПИРО
  Доклад и отчет ПИРО
 4. Кандидатстване за безлихвен заем за окончателно плащане по проект „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“
 5. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Габрово
 6. Приемане на Общинска програма за закрила на детето
 7. Приемане на Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2026 г.
  Програма
 8. Приемане на Общински план за младежта за 2023 година
 9. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво
  Анализ и предложение
 10. Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2022 година
 11. Отдаване  под наем на помещение – публична общинска собственост – ателие Старото школо
 12. Кандидатстване ремонти Райкова, Марангозова и Калинчева къщи
 13. Кандидатстване с проект за енергийна ефективност на спортен комплекс „Ангел Кънчев“
 14. Кандидатстване с проект за енергийна ефективност на НЧ „Пенчо Славейков 1871“
 15. Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд с проект „Усъвършенстване на система за енергиен мениджмънт на улично осветление в община Трявна…“