Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие  на 27 септември 2022 г.

 1. Промени в Годишен план за ползване на дървесина от общинските гори
 2. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2021 г.
  Приложения 1-5
  Приложения 6-10
  Приложения 11-13
  Приложения 14-15
 3. Упълномощаване за общо събрание на Асоциацията по ВиК
 4. Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово
 5. Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г.
 6. Запис на заповед по проект „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“
 7. Запис на заповед по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“
 8. Трансформиране на краткосрочен общински дълг в дългосрочен – проект Рекултивация на депо
 9. Кандидатстване с проект „Топъл обяд в община Трявна“
 10. Кандидатстване на Община Трявна с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Светлина“ гр.Трявна“
 11. Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Трявна за периода 2022-2025 г.