Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 26 юли 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 26 юли 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие  на 26 юли 2022 г.

 1. Определяне местоположението на паметник на Васил Левски
 2. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
 3. Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.06.2022 г.
  Приложение 1 – Промените
 4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2022 г.
  Приложение 1 – Приходи
  Приложение 2 – Държавни дейности
  Приложение 3 – Дофинансиране държавни дейности
  Приложение 4 – Общински дейности
  Приложение 5 – Разходи по второстепенни разпоредители
  Приложение 6 – Изпълнение бюджет кметство Плачковци
  Приложение 7 – Сметки за средства от Европейския съюз – Оперативни програми
  Приложение 8 – Сметки за средства от Европейския Съюз – Държавен фонд „Земеделие“ (ПРСР)
  Приложение 9 – Сметки за средства от Европейския Съюз – бенефициенти на други международни програми (ДМП)
  Приложение 10 – Финансиране на Капиталовите разходи
  Приложение 11 – Справка Текущи ремонти
  Приложение 12 – Отчет по кметски наместничества
  Обяснителна записка
 5. Откриване на конкурс за избор на управител на „Тревненска седмица“ ЕООД
 6. Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Трявна за периода 2022-2025 г.
  Проект на Програма
 7. Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общинския съвет и на Кмета за периода 1 април – 30 юни 2022 г.
  Отчет разходи командировки
 8. Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги
 9. Удължаване срока за подаване на документи за участие в конкурс за управител на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД
 10. Безвъзмездно право на ползване помещение в сграда „Ангел Кънчев“ 89 за шахматен клуб „Трявна-2001“
 11. Разрешение за изработване на ПУП – план за улична регулация за улица „Георги Лазаров“ Плачковци
  Проект
 12. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с явно наддаване
 13. Приемане на отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 1 януари – 30 юни 2022г.
  Отчет изпълнение
 14. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 1 януари-30 юни 2022 г.
  Отчет дейност
 15. Допълнителна – промяна в разчета за Капиталове разходи