Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 26.4.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 26.4.2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие, Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие и Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 26 април 2022 г.

 1. Упълномощаване на представителя на Община Трявна за общото събрание на АВиК
 2. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2021 г.
 3. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 г.
  – Годишна програма за развитие на читалищната дейност
 4. Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини
 5. Приемане на нова Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Трявна
 6. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
  Сравнителна таблица за промените в цените и сроковете в наредбата
 7. Определяне местоположението на „Спортна зала гр. Трявна“ и „Паметник на Васил Левски“
 8. Отчет за дейността на МКБППМН през 2021г.
  Отчет МКБППМН
 9. Предоставяне безвъзмездно на гараж на НГПИ
 10. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – паркинг
 11. Отдаване под наем на помещение – аптека 1 етаж, поликлиника
 12. Учредяване безвъзмездно право на ползване – пенсионерски клуб на старинния площад
 13. Отдаване под наем на помещения – ателиета до Школото
  Заявление от майсторите
 14. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – Басейн в Трявна
 15. Определяне цена за продажба на имот – ул. „Кавалджийска“ № 20
 16. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ
 17. Подкрепа за създаването на Българо-италианското общество „Пенчо Славейков“ със седалище в гр. Брунате, Италия
 18. Определяне начална цена за продажба на имот – ул. „Кисийска мера“ № 26
 19. Определяне начална цена за продажба на имот в село Бижовци
 20. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за сепариране
 21. Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Трявна и на Кмета на Община Трявна