26.03, 13:00 – Заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

26.03, 13:10 – Заседание на Постоянна комисия по земеделие, гори и екология

26.03, 13:30 – Заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

26.03, 13:50 – Заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет

26.03, 14:45 – Заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията  и благоустрояване

26.03, 15:00 – Съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и дружества с общинско участие

 1. Съгласие за закупуване  на медицинска апаратура със собствени на МЦ средствав размер на 50 000 лева без ДДС и дарения
 2. Отдаване под наем на помещение с площ 85 кв.м. в НЧ „П.Славейков 1871″ гр.Трявна – Фондация „Серендипия“
 3. Сключване на договор за възлагане управлението на рибните ресурси в Язовир Трявна
 4. Отдаване под наем на част от имот за поставяне на павилион – Мераклии
 5. Отдаване под наем на част от имот помещение с полезна площ от 115.00 кв.м – дограма на пазара
 6. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2024 г.
  Програма за развитие на читалищната дейност
 7. Предоставяне на земи от поземлен имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ – 56719.38.31 в кв. Горни Плачковци
 8. Предоставяне на земи на поземлени имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ – 02563.18.9 и 02563.19.102 в с. Бангейци за бъдещо водоснабдяване на Веленци и Зеленика
 9. Промяна на собствеността на имоти частна общинска собственост в публична общинска собственост – имот в землището на Радевци за площадка за компостиране на биоразградими отпадъци
 10. Допълване на приоритетни обекти в Програмата за управление и разпореждане симоти, общинска собственост за 2024 г.
 11. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното  управление през 2023 година
 12. Предоставяне на Общинските горски територии на ДГС Плачковци за нови 2 години
 13. Отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Трявна за 2023 г.
 14. Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение Програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г.
  Отчет
 15. Програма за управление на Община Трявна 2023-2027 година
  Програма за мандат 2023-2027
 16. Актуализация на Тарифата за определяне началния размер на месечния наем за 1кв.м полезна площ
 17. Изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги – такси допълнителни услуги детски градини
 18. Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват ПИ 81058.313.105,  местност „Грамадките“, Черновръх
 19. Отчет за дейността на МКБППМН през 2023 г.
  Отчет МКБППМН
 20. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.
 21. Отчет  за  дейността  на  Общински съвет  Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2023 – 31.12.2023 г.
 22. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
 23. Отстраняване на техническа грешка в Капиталовата програма на Община Трявна
 24. Приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2024 г.
 25. Одобряване на Отчет за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма
 26. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – 2 варианта
  26.1 Предложение за промени внесено на 25.01.2024 г.
  26.2 Предложение за промени публикувано на 26.02.2024 г.
  26.3 Предложение на Комисията по нормативни актове

Допълнителни предложения:

 1. Трансформиране на текущи ремонти в капиталови разходи