Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие  на 25 октомври 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 25 октомври 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 25 октомври 2022 г.

 1. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег
  Справка от ОА за цените на горивата и МРЗ
 2. Приемане на промени в годишен план за ползване на дървесина и приемане на начални цени за продажба на стояща дървесина на корен
 3. Приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост
 4. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост –  плувен комплекс в гр.Трявна
  Приходи – разходи басейн 2022
 5. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К“
 6. Одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2022 г.
 7. Одобрение на кандидата и възлагане на управлението на „Тревненска седмица“ ЕООД
 8. Отдаване под наем на помещения в Етнографски комплексдетски кът и два магазина
 9. Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  81058.313.105 с отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала”
 10. Продажба на недвижим имот – Урегулиран поземлен имот ХХХХ-1334, кв. 34, отреден за складова дейност в гр. Плачковци
 11. Кандидатстване на Община Трявна пред Национален Доверителен Екофонд, Програма „Микропроекти за климата“ – соларни пейки
 12. Кандидатстване на Община Трявна пред Фонд „Социална закрила“ по „ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“
 13. Подаване на проектно предложение „Грижа в дома за лица с увреждания и възрастни хора в Община Трявна“
 14. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за  периода 01.07.2022 г.-30.09.2022 г.

Искане за допълнителни материали от Боян Грозев