Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 25.1.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 25.1.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по  Здравеопазване и социални дейности на 25.1.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 25.1.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на на 25.1.2022 г.

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „Тревненска седмица“ ЕООД за 2021 г. и Бизнес програма за 2022 г.
 2. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД
  Бизнес програма МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД
 3. Съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници
  Документация по поръчката
 4. Приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада
  План за паша
  Списък на имотите
 5. Общински план за младежта за 2022 г.
 6. Отдаване под наем на имот – помещение в НЧ „П.Славейков 1871”
 7. Отдаване под наем на имоти за изграждане на електрическа зарядна станция
 8. Проектно предложение “Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“– мярка 7.5 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
 9. Проектно предложение “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ – мярка 7.5 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
 10. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г.
 11. Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г.
 12. Предложение относно прекратяване предсрочно правомощията на председателя на общинския съвет – Людмил Бучев