Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 24 януари 2023 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на 24 януари 2023 г.

 1. Продажба на сграда 62120.517.56.1, село Ралевци
 2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. –  Продажба УПИ XIX-1418, кв. 19, Плачковци
 3. Евентуално преместване Бюро по труда и Агенция за социално подпомагане
 4. Актуализация на Тарифата за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м полезна площ
 5. Предоставяне на помещение за ползване за нуждите на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна – НЧ „Пенчо Славейков 1871“
 6. Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и неговите комисии за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г.
 7. Относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.
 8. Приемане на Годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада, които  да бъдат предоставени за стопанската 2023-2024 година и годишни рентни плащания
  Списък ОПФ
  Годишен план за паша
  Регистър ОПФ Бангейци
  Регистър ОПФ Белица
  Регистър ОПФ Бижовци
  Регистър ОПФ Енчовци
  Регистър ОПФ Плачковци
  Регистър ОПФ Престой
  Регистър ОПФ Радевци
  Регистър ОПФ Станчов хан
  Регистър ОПФ Фъревци
  Регистър ОПФ Черновръх
  Списък на регистрираните земеделски стопани
 9. Кандидатстване на Община Трявна с проект „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващ Дом за стари хора в Община Трявна“
 10. Записи на заповед по проект „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“
 11. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – помещение 85кв.м в Народно читалище „П.Славейков 1871” гр.Трявна – Фондация Серендипия
 12. Продажба на 4 автомобила общинска собственост