23.01, 13:30 – Заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет

23.01, 13:45 – Заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

23.01, 14:00 – Заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията  и благоустрояване

23.01, 14:15 – Заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

23.01, 14:30 – Заседание на Постоянна комисия по земеделие, гори и екология

23.01, 15:00 – Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие

23.01, 15:00  – Заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и дружества с общинско участие

 1. Предоставяне на безвъзмездно фактическо ползване на имот – МБАЛ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД
 2. Предоставяне на безвъзмездно фактическо ползване на имот – МЦ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ ЕООД
 3. Разрешаване на изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна – село Престой
 4. Споразумение за партньорство  със СУ „П. Р. Славейков“ – училищен STEM център
 5. Отдаване под наем на ученически стол в ОУ „Проф.П.Н.Райков”
 6. Отдаване под  наем на кабинет – психолог, бивша поликлиника
 7. Покана за партньорство по проект: „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка за модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1
 8. Допълване на Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване
 9. Приемане на Общински план за младежта за 2024 г.
 10. Подаване на проектно предложение – Елова могила, мярка 7.5 пред МИГ Дряново – Трявна – В сърцето на Балкана
 11. Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна
  Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна с период на действие 2021-2028 г.
 12. Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Трявна
  Програма за опазване на околната среда на Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г.
 13. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
 14. Приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада
 15. Даване на съгласие за промяна на собствеността на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост – площадка кв. 134
 16. Одобряване  на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен  план за трасе  на  въздушна кабелна линия – Черновръх
 17. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /вх. № 14/15.01.2024 г./
 18. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /вх. № 15/15.01.2024 г./
 19. Отказ за предоставяне на земя от общински поземлен фонд./вх. № 16/15.01.2024 г./

Искане за допълнителни материали от Боян Грозев

Отговор на кмета на Община Трявна