Покана за заседание на Постоянна комисия по  Здравеопазване и социални дейности на 21.2.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на 21.2.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 21.2.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 21.1.2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие на на 21.2.2022 г.

 1. Бизнес план на Медицински център ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД за 2022 г. и отчет за 2021 г.
  Приложения
  Коригиран бизнес план
 2. Бизнес програма на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД  за периода 2021-2024 година, Програма за 2022 г. и отчет за 2021 г.
  Приложения
 3. Становище за продажба на акции, собственост на ВиК ООД гр. Габрово
  Писмо от Боян Грозев с искане за допълнителна информация от 3 януари 2021 г. – без отговор
 4. Предоставяне на горските територии на ДГС – Плачковци
 5. Актуализация на Тарифата за определяне началния размер на месечния наем за 1кв.м полезна площ
  Тарифа анализ било-става
 6. Приемане на Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г.
  Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение програма за управление на Община Трявна
 7. Кандидатстване за заем – окончателно разплащане проект „Украйна“ и „Лясков дял“
 8. Съгласие за кандидатстване СМРЗИ
 9. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД
 10. Приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2022 г.
 11. Разрешение за изработване на ПУП за частично изменение  на ЗРП на  гр. Плачковци – център
 12. Одобряване  на  ПУП – ПР и ПЗ – с. Престой
 13. Отдаване под наем на помещение №7 в сграда Етнографски комплекс
 14. Отдаване под наем на част от помещение, частна общинска собственост  в сграда с идентификатор 73403.501.3008.1 – до пазара
 15. Членство на Община Трявна в Организацията за управление на Старопланински туристически район
 16. Отдаване под наем  на земеделски земи – Овощна градина
 17. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 18. Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги
  Решение 59/ 2021 година на Общински съвет – Трявна за определяне състава на съвета
 19. Отдаване под наем на помещение на ул. „П. Р. Славейков“ 47