Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет, Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт, Постоянна комисия по по здравеопазване, социални дейности и Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 20 януари 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие, Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие и Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 20 януари 2023 г.

 1. Медицински център „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД – Бизнес-програма 2023-2025 г. и отчет за 2022 г.
  приложения
 2. МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД – отчет за 2022 г.
 3. „Тревненска седмица“ ЕООД – Бизнес-програма 2023-2026 г. и отчет за 2022 г.
 4. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2023 г.
 5. Приемане на разчета за капиталови разходи на Община Трявна за 2023 г.
 6. Утвърждаване на маршрутни разписания от общинска транспортна схема на Община Трявна
 7. Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд – нива Станчев хан
 8. Приемане на Общински план за младежта за 2023 г.
 9. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за разходи за сепариране на Регионално депо – Габрово
 10. Изменение и допълнение наНаредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна
 11. Подаване на проектно предложение “Ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотека в НЧ „Пенчо Славейков 1871“ гр. Трявна“ по Мярка 7.2. на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
 12. Подаване на проектно предложение „Изграждане на туристическа инфраструктура в местността на пещера „Змеева дупка“ по Мярка 7.5. на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
 13. Годишен отчет за изпълнение Програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г.
 14. Предаване на обект ,,Канализационен колектор в гр. Трявна“ за експлоатация на В и К оператора
 15. Отдаване под наем на помещения в Етнографски комплекс – Детски кът и два магазина
 16. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно на помещение областна служба „Земеделие“ – ул. „Асеневци“ 1
 17. Упълномощаване на представителя на Община Трявна за одобрение на инвестиционната програма на „ВиК Габрово“
 18. Приемане начални цени за продажба на общински автомобили
 19. Спешно възлагане на превози по транспортната схема от квотата на Община Трявна