Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет, Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт, Постоянна комисия по по здравеопазване, социални дейности и Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 20 декември 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие, Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие и Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 20 декември 2022 г.

 1. Одобряване избор на управител и възлагане на управлението на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна
 2. Отдаване под наем на земеделски земи (ниви) от общинския поземлен фонд, на „Транс-Лес“ ЕООД
 3. Определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2023 г.
 4. Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна /такси за технически услуги/
 5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.
 6. Промяна в разчета за капиталови разходи за 2022 г.
 7. Приемане на начална тръжна цена за продажба имот ХІХ-1418 – за складова дейност, квартал 19, гр. Плачковци
 8. Кандидатстване на Община Трявна  по Проект „Красива България“ 2023 г. с проект: „Изграждане на асансьорна уредба към административната сграда на Община Трявна“
 9. Подаване на проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна “ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
 10. Издаване на 2 броя запис на заповед от община Трявна по проект „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“
 11. Разрешение за изработване на ПУП за поземлен имот  с идентификатор 02563.510.3  по КК и КР на с. Бангейци
 12. Обособяване на  „Площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци,  събиране и рециклиране на строителни отпадъци от бита и компостиране на отпадъци“ – землище Черновръх, под с. Добревци
 13. Приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2023 г.
 14. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за  периода 01.07.2022 г.-30.09.2022 г.