19.12, 13:30 – Заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

19.12, 13:45 – Заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

19.12, 14:00 -Заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията  и благоустрояване

19.12, 14:15 – Заседание на Постоянна комисия по земеделие, гори и екология

19.12, 14:15 – Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие

19.12, 14:15 – Заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и дружества с общинско участие

 1. Определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2024 година – увеличение с 30%
  Въпрос от Боян Грозев по предложението
  Отговор от Денчо Минев
 2. Записи на заповед авансово плащане 20590,85 лева и ДДС 4118,17лева по проект “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа
 3. Записи на заповед авансово плащане 34 998,00 лева и ДДС 6 999,60 лева по проект „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“
 4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
 5. Приемане на Стратегия  за управление на общинската собственост на Община Трявна за периода 2024-2027 г.
  Стратегия  за управление на общинската собственост на Община Трявна за периода 2024-2027 г.
 6. Отдаване под наем на имот – ученически стол в ОУ „Проф. П.Н.Райков“ гр. Трявна
 7. Отдаване под наем на помещение – лекарски кабинет в поликлиника – психолог
 8. Удължаване срока за предоставянето на услуги по Проект „Грижа в дома в община Трявна“ до 01 юни 2024 година.
 9. Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху компютърен томограф
 10. Определяне на представител и заместник-представител на Община Трявна в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина
 11. Определяне на делегат и заместник-делегат на Община Трявна в Общото събрание на сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно- историческо наследство
 12. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на Кметство Плачковци
 13. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна към 30.09.2023 г.
  Обяснителна записка
  Приложения
 14. Одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна за ПИ с идентификатор 04025.19.19, местност „Припора“, с. Бижовци

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 15. Представител на Общински съвет Трявна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 16. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г. с лекарски кабинети поликлиника
 17. Промени в списъка с одобрените обекти за финансиране със средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходиотпадане на ремонти на пътища за Рашови и Стоевци, добавяне на улуци, цигли и капаци за сграда Община Трявна