Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет, Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт, Постоянна комисия по по здравеопазване, социални дейности и Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 18 септември 2023 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие, Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие и Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 18 септември 2023 г.

 1. Утвърждаване проекта за бюджет на Община Трявна за 2023 година
  Приложения 1-6
  Приложение 7 Капиталови разходи
  Приложения 10а, 6а, 6б, 6в
  Приложения 8-10
  Приложения 12-19
 2. Допълване Списък на имоти – публична общинска собственост
 3. Определяне цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 73403.503.11 – Хитревци
 4. Отдаване под наем  на нива от общинския  поземлен  фонд
 5. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот в Плачковци – МВР
 6. Отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост,  в сграда с идентификатор 73403.501.1672.1 – дървообработване
 7. Одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Трявна за периода 13.07.2023 г.- 10.08.2023 г.
 8. Определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци
 9. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот, находящ се в двуетажна сграда с идентификатор 56719.501.1099.1 по КК и КР на гр.Плачковци
 10. Осигуряване на финансиране за МИГ „Дряново  Трявна – в сърцето на Балкана“
 11. Даване на съгласие за сключване на Споразумение за партньорство за подготовка и реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма  „Развитие на регионите“ 2021-2027
 12. Определяне на Временно изпълняващ длъжността кмет на Плачковци
 13. Определяне на Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Трявна