Покана за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет на 17 май 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по по здравеопазване, социални дейности на 17 май 2022 г.

Покана за заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология на 17 май 2022 г.

Покана за съвместно заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие и Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие  на 17 май 2022 г.

 1. Упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“
  Приложения
 2. Определяне на представител на Община Трявна за участие в комисия за изработване на здравна карта на Област Габрово
 3. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД
 4. Определяне на представител на Община Трявна за участие в комисия за изработване на аптечна карта на Област Габрово
 5. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – Читалище, с.Белица
 6. Определяне на представители в общински съвет за намаляване на риска от бедствия
 7. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион за продажба на закуски – Мераклии
 8. Съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници
  маршрутни разписания
 9. Одобряване на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци
  ПУП след изменението
 10. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
 11. Изменение в състава на Постоянни комисии
 12. Допълнителна – Упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД
  Приложения